• Son Yazılar

 • Son Yorumlar

  • Arşivler

  • Kategoriler

  • Meta

  • Hakk?m?zda

   Melekler Kre? ve Gndz ocuk Bak?m Evi

   Okul ncesi e?itim benim ayd?nl?k gelece?im

   zel Melekler Kre? ve Gndz ocuk Bak?m Evi Karaa?a Sultan ky Mevkiinde do?a ile i ie trafikten uzak gvenli bir blgede, 0-6 ya? aras? ocuklara hizmet vermek zere kurulmu?tur.
   ocuklar?m?z? ya?lar?na gre 4 s?n?fa ay?rarak, her s?n?f?n ba??nda alan?nda uzman ?retmenler ve yard?mc? ?retmenler bulunmaktad?r.
   Kurumumuzda etkin ?renme ve oklu zek kuram? esas al?narak ocuklar?n tm geli?im alanlar?ndaki becerilerin geli?tirilmesi hedeflenmi?tir. Amac?m?z, geleneksel program erevesinde yer alan kal?p? yakla??mdan s?yr?larak, ocuklara bilgi yklemek de?il, demokratik, bilgiyi ke?feden, ara?t?rmac?, yarat?c?, z disiplin ve benlik sayg?s? geli?mi?, kendini iyi ifade edebilen bireyler yeti?tirebilmek iin ocuklar?n aktif kat?l?m?n?n sa?lanaca??, ?retmenin gizli planlay?c? ve ynlendirici oldu?u uygun ortamlar haz?rlamakt?r.
   E?itimlerimiz Milli E?itim Bakanl??? mfredat?na gre yap?l?r. Bunun yan? s?ra ?ngilizce, mzik, yarat?c? drama, spor, grsel sanatlar ve dans (modern dans, bale) gibi bran? dersleri zel aktivitelerle zenginle?tirilmi? proje tabanl? e?itim veren, Atatrk ilke ve devrimlerine sayg?l?, evresini sorgulayan, d?nen, do?a sevgisi ve evre bilinci olu?mu?, payla?may? bilen, kendi haklar?n? koruyan ve arkada?lar?n?n haklar?na sayg? duyan, uygar ocuklar yeti?tirmeyi ama edinmi? bir kurumdur.
   Bizim iin nemli olan ocuklar?n?z?n bizler ile geirdi?i zaman iinde neler ?renece?i ve neler edinece?idir. Bu prensiple amac?m?z ocuklar? ilk?retime haz?rlarken e?lenceli bir oyun ortam?nda sosyal beceriler kazand?rmakt?r. Evinizdeki s?cakl?k ve gven duygusunu okulumuzda da ya?amalar?n? ve her ?eyden nce mutlu olmalar? iin abal?yoruz.
   Okulumuz 500 m2 alanda kurulu olup, ye?illikler iindeki 3 katl? yeni binas?nda hizmet vermektedir. Ayr?ca kurumumuza ait bahemiz ve im zeminle kapl? oyun park?m?z bulunmaktad?r. Binam?z ve evresi ocuklar?m?z?n oyun oynayaca??, trafikten uzak, do?a ile i ie, gvenli ve do?al ?renme ortam? olu?turacak ?ekilde zenle dzenlenmi?tir.
   Velilerimiz iin hem yaz dneminde hem k?? dneminde ocuklar?n? bekleyebilecekleri ferah alanlar?m?z mevcuttur.
   Okulumuzda gvenlik a?s?ndan e?itli nlemler al?nm??t?r. D?? bina kamera sistemi ile izlenmektedir. Ayr?ca her s?n?f?m?zda duman detektr ve mutfa??m?zda gaz detektr bulunmaktad?r. Yang?n merdivenimiz, yang?n alarm?m?z ve her kat iin yang?n tpmz mevcuttur.

   Ayda bir defa kre? doktorumuz tm ocuklar?m?z iin genel sa?l?k taramas? yapmaktad?r. al??anlar?m?z aras?nda acil mdahale gerektiren durumlarda ilk yard?m e?itimi alm?? personellerimiz ve kurumumuzda ilk yard?m setlerimiz mevcuttur.
   Kurumumuz; tm s?n?flar?n, tuvaletlerin ve yemek alanlar?n?n temizli?ine byk nem vermektedir. Bu kapsamda kurumumuzda kurucu taraf?ndan srekli hijyen denetimleri yap?lmaktad?r. Temizlik ve mutfak personellerimiz hijyen e?itimi alm??t?r.

   Unable to display Facebook posts.
   Show error

   Error: Error validating application. Application has been deleted.
   Type: OAuthException
   Code: 190
   Please refer to our Error Message Reference.